ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
   
    มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ปรัชญา
ปญฺญา พุทฺธิสมฺปนฺโน
ผู้มีปัญญา ถึงพร้อมด้วยความรู้