ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย /กลยุทธ์
พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องและส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนสู่สากล
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงกับงานที่รับผิดชอบ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
 3. พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 4. สร้างเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ
 5. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สร้างความเข้มแข็งด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองจนจบหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 3. ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีจำนวนเพียงพอ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม มีสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ครบถ้วนและเพียงพอ
 6. โรงเรียนผ่านการประเมินตามระบบประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

กลยุทธ์
 1. พัฒนาผลพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น อย่างมีคุณภาพ
 2. จัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 3. จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยให้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาทุกระดับชั้น (ห้องเรียน ILP และ ESM)
 4. พัฒนาครูให้สามารถผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความหมายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อหลากหลายทั้งเอกสาร บุคคล และเว็บไซต์
 6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นการสร้างวินัยเชิงบวก
 7. จัดหาแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ในด้านทักษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 8. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
 9. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนรู้ การคิด การแสดงออก ดนตรี กีฬา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพทั้่วถึงและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเตรียมข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพทั้งภายใน ภายนอก ทุกมาตรฐานและทุกตัวชี้วัด