ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร แผนการเรียน และโครงสร้างหลักสูตร

โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับปีการศึกษา 2559  ได้จัดแผนการเรียน และโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

oระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่1 -3)  ปีการศึกษา 2559

ห้องเรียนพิเศษ ILP (Intensive Language Program)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

ห้องเรียนทั่วไป

อุนบาล 1:  อนุบาล1/1,อนุบาล 1/2

อุนบาล 1:  อนุบาล1/3,อนุบาล 1/4,อนุบาล 1/5

อุนบาล 2:  อนุบาล2/1,อนุบาล 2/2,อนุบาล 2/3

อุนบาล 2:  อนุบาล2/4,อนุบาล 2/5

อุนบาล 3:  อนุบาล3/1,อนุบาล 3/2,อนุบาล 3/3,

อุนบาล 3:  อนุบาล3/4,อนุบาล 3/5

 

*จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

oระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ) ปีการศึกษา 2559

ห้องเรียนพิเศษ ILP (Intensive Language Program)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

ห้องเรียนทั่วไป

ประถมศึกษาปีที่  1:  ประถม1/1,ประถม 1/2,ประถม 1/3

ประถมศึกษาปีที่ 1:  ประถม1/4,ประถม 1/5

ประถมศึกษาปีที่  2:  -

ประถมศึกษาปีที่ 2:  ประถม2/1 ถึง ประถม 2/5

ประถมศึกษาปีที่  3:  -

ประถมศึกษาปีที่ 3:  ประถม3/1 ถึง ประถม 3/5

ประถมศึกษาปีที่  4:  -

ประถมศึกษาปีที่ 4:  ประถม4/1 ถึง ประถม 4/4

ประถมศึกษาปีที่  5:  -

ประถมศึกษาปีที่ 5:  ประถม5/1 ถึง ประถม 5/4

ประถมศึกษาปีที่  6:  -

ประถมศึกษาปีที่ 6:  ประถม6/1 ถึง ประถม 6/4

 

 

 

 

 

oระดับมัธยมศึกษา  (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2559

ห้องเรียนพิเศษ ESM (English Science and Math)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาและจัดหลักสูตร       ตามแนวของ สสวท.

 

ห้องเรียนทั่วไป

มัธยมศึกษาปีที่  1:  ห้อง 1/1

มัธยมศึกษาปีที่ 1:  ห้อง1/2 ถึง ห้อง 1/4

 

มัธยมศึกษาปีที่  2:  ห้อง 2/1

มัธยมศึกษาปีที่ 2:  ห้อง 2/2 ถึง ห้อง 2/4

 

มัธยมศึกษาปีที่  3:  ห้อง 3/1

มัธยมศึกษาปีที่ 3:  ห้อง 3/2 ถึง ห้อง 3/4

 

มัธยมศึกษาปีที่  4:  ห้อง 4/1

มัธยมศึกษาปีที่ 4:  ห้อง4/2 (วิทย์-คณิต)         ห้อง4/3 (คณิต-อังกฤษ) ห้อง4/4 (อังกฤษ-จีน)

 

มัธยมศึกษาปีที่  5:  ห้อง 5/1

มัธยมศึกษาปีที่ 5:  ห้อง5/2 (วิทย์-คณิต)         ห้อง5/3 (คณิต-อังกฤษ)

 

มัธยมศึกษาปีที่  6:  ห้อง 6/1

มัธยมศึกษาปีที่ 6:  ห้อง 6/2 (วิทย์-คณิต)         ห้อง 6/3 (คณิต-อังกฤษ)

--------------------------------------------------------

 

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ(ESM) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ปีการศึกษา 2560