ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร แผนการเรียน และโครงสร้างหลักสูตร

     โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

* ระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่1 -3)  

  ห้องเรียนพิเศษ ILP (Intensive Language Program) - เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  ห้องเรียนทั่วไป

*ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6)


 ห้องเรียนพิเศษ ILP (Intensive Language Program) - เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
จำนวน 3 ห้องเรียน/ระดับชั้น

  ห้องเรียนทั่วไป
จำนวน 2 ห้องเรียน/ระดับชั้น

*ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3)

 ห้องเรียน ESM (English Science and Math) - เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาและจัดหลักสูตรตามแนวของ สสวท.
จำนวน 1 ห้องเรียน/ระดับชั้น

  ห้องเรียนทั่วไป
จำนวน 3 ห้องเรียน/ระดับชั้น

*ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)

 ห้องเรียน ESM (English Science and Math) - เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาและจัดหลักสูตรตามแนวของ สสวท.
จำนวน 1 ห้องเรียน/ระดับชั้น

ห้องเรียนวิทย์ - คณิต จำนวน 1 ห้องเรียน/ระดับชั้น

ห้องเรียนคณิต - อังกฤษ จำนวน 1 ห้องเรียน/ระดับชั้น


โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษESM (English Sciences and Math) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษESM (English Sciences and Math) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียน(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียน(คณิตศาตร์-ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6