ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินนักเรียนอนุบาล

จันทร์

2 ม.ค. 60

วันหยุดราชการ (วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่)

อังคาร - พฤหัสบดี

10 - 12 ม.ค. 60

กิจกรรมการละเล่นแบบไทย ระดับอนุบาล

จันทร์

16 ม.ค. 60

กิจกรรม วันครู

อังคาร - พฤหัสบดี

17 - 19 ม.ค. 60

ทัศนศึกษา อนุบาล 1 - 3

จันทร์

30 ม.ค. 60

ทำบุญตักบาตรประจำเดือน / กิจกรรมตลาดนัดปัญญาวิทย์

จันทร์

13 ก.พ. 60

วันหยุดราชการ (วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)

จันทร์

27 ก.พ. 60

ทำบุญตักบาตรประจำเดือน / กิจกรรมตลาดนัดปัญญาวิทย์

จันทร์ - พฤหัสบดี

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 60

ระดับปฐมวัย ประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียน 2/2559


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.5 KB
ปฏิทินนักเรียนประถม

จันทร์

2 ม.ค. 60

วันหยุดราชการ (วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่)

เสาร์

7 ม.ค. 60

แจ้งผลสอบกลางภาค ชั้น ม.1 - ม.6

พฤหัสบดี - เสาร์

12 - 14 ม.ค.60

กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

จันทร์

16 ม.ค. 60

กิจกรรม วันครู

ศุกร์

27 ม.ค. 60

Activity Day วันแสดงผลงานกิจกรรม

จันทร์

30 ม.ค. 60

ทำบุญตักบาตรประจำเดือน / กิจกรรมตลาดนัดปัญญาวิทย์

จันทร์

6 ก.พ. 60

ระดับมัธยม ขออนุมัติผล มส.

จันทร์ - ศุกร์

6 - 10 ก.พ. 60

ระดับมัธยม นิเทศการจัดการเรียนการสอน

จันทร์

13 ก.พ. 60

วันหยุดราชการ (วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)

จันทร์

27 ก.พ. 60

ทำบุญตักบาตรประจำเดือน / กิจกรรมตลาดนัดปัญญาวิทย์

จันทร์ - พฤหัสบดี

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 60

ระดับประถม สอบปลายภาคเรียน 2/2559

เสาร์

18 มี.ค. 60

พิธีมอบมินิปริญญาบัตร ระดับชั้นอนุบาล 3

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา

เสาร์

25 มี.ค. 60

นักเรียนระดับประถม รับสมุดรายงานผลการเรียน

จันทร์

15 พ.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2560 ทุกระดับชั้น


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290.13 KB
ปฏิทินนักเรียนมัธยม

จันทร์

2 ม.ค. 60

วันหยุดราชการ (วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่)

เสาร์

7 ม.ค. 60

แจ้งผลสอบกลางภาค ชั้น ม.1 - ม.6

พฤหัสบดี - เสาร์

12 - 14 ม.ค.60

กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

จันทร์

16 ม.ค. 60

กิจกรรม วันครู

ศุกร์

27 ม.ค. 60

Activity Day วันแสดงผลงานกิจกรรม

จันทร์

30 ม.ค. 60

ทำบุญตักบาตรประจำเดือน / กิจกรรมตลาดนัดปัญญาวิทย์

จันทร์

6 ก.พ. 60

ระดับมัธยม ขออนุมัติผล มส.

จันทร์ - ศุกร์

6 - 10 ก.พ. 60

ระดับมัธยม นิเทศการจัดการเรียนการสอน

จันทร์

13 ก.พ. 60

วันหยุดราชการ (วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)

จันทร์ - ศุกร์

20 - 24 ก.พ. 60

ระดับมัธยม สอบนอกตารางรายวิชาเพิ่มเติม (ม.1 - ม.5)

พฤหัสบดี

23 ก.พ. 60

ระดับมัธยม ประกาศอนุมัติผล มส. (ม.1 - ม.5)

จันทร์

27 ก.พ. 60

ทำบุญตักบาตรประจำเดือน / กิจกรรมตลาดนัดปัญญาวิทย์

จันทร์ - พฤหัสบดี

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 60

ระดับมัธยม สอบปลายภาคเรียน 2/2559 (ม.1 - ม.5)

อังคาร

7 มี.ค. 60

ประกาศผลสอบปลายภาค

นักเรียน ม.1 - ม.6 ลงทะเบียนสอบแก้ 0, , มส.

อังคาร - ศุกร์

7 - 10 มี.ค. 60

นักเรียน ม.1 - ม.6 เรียนซ่อมและสอบแก้ 0, , มส.

จันทร์

13 มี.ค. 60

ประกาศผลสอบแก้ 0, ร., มส. และปรับผลการเรียน ครั้งที่ 1

จันทร์ - ศุกร์

13 - 17 มี.ค. 60

นักเรียน ม.1 - ม.6 ลงทะเบียนสอบแก้ 0, , มส.

ศุกร์

31 มี.ค. 60

นักเรียนรับ ปพ.6 / ปพ.1

จันทร์

15 พ.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2560 ทุกระดับชั้น


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.29 KB
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

วัน/ เดือน/ ปี

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติงาน

20-24 ก.พ. 60

สอบนอกตารางรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2559

ครูระดับมัธยม

23-ก.พ.-60

ทดสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.2

รายชื่อกรรมการคุมสอบตามคำสั่งของ สพป. ตรัง เขต 1

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6

ครูผู้รับผิดชอบ

24-ก.พ.-60

ทดสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.3 - ป.4

รายชื่อกรรมการคุมสอบตามคำสั่งของ สพป. ตรัง เขต 1

27-ก.พ.-60 –

2-มี.ค.-60

ประเมินพัฒนาการระดับอนุบาล ชั้น อ.1 – อ.3

ครูระดับอนุบาล

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้น ป. 1 - ป.6

ครูทุกท่าน คำสั่ง. 006/2560

27-ก.พ.-60 –

3-มี.ค.-60

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559(สอบในตาราง)

ครูระดับมัธยม

ลงคะแนน/เวลาเรียน/คุณลักษณะฯ/อ่านคิดวิเคราะห์ในระบบ SISA

ครูผู้สอนวิชาเพิ่มเติม นอกตาราง ระดับมัธยม

1-มี.ค.-60 –

6-มี.ค.-60

ลงคะแนน/เวลาเรียน/คุณลักษณะฯ/อ่านคิดวิเคราะห์ในระบบ SISA

ครูผู้สอนวิชาหลักและสอบในตาราง ระดับมัธยม

2-มี.ค.-60

ฝึกซ้อมกิจกรรมรับมินิปริญญาบัตร ชั้น อ.3

ครูระดับอนุบาล

6-มี.ค.-60

ส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการเรียนภาคฤดูร้อน

ครูผู้สอนกลุ่มวิชาการ ป.1 - ป.6

ส่ง ปพ. 5/ ใบ วผ.01

ครูผุ้สอน

7-มี.ค.-60

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (ติด 0,ร )

ครูระดับมัธยม

ลงทะเบียนสอบแก้ 0,ร (ครั้งที่ 1)

7-มี.ค.-60 –

10-มี.ค.-60

เรียนซ่อมเสริมสอบแก้ 0, ร (ครั้งที่ 1)

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

7-มี.ค.-60 –

16-มี.ค.-60

เรียนซ่อมเสริมสอบแก้ 0, ร (ครั้งที่ 1)

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5

8-มี.ค.-60

สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3

รายชื่อกรรมการคุมสอบตามคำสั่งของ สพป. ตรัง เขต 1

10-มี.ค.-60

ส่งเอกสารงานวิชาการ ปพ.5/ แบบบันทึกคะแนนรายวิชา/ วิจัยชั้นเรียน/ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียน/ ลงคะแนน SISA

ครูประจำวิชา ระดับประถม

10-มี.ค.-60

แฟ้มข้อมูลนักเรียน

ครูที่ปรึกษาระดับมัธยม

เอกสารนิเทศการสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ระดับมัธยม

13-มี.ค.-60

ส่งสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนเสนอเซ็น

ครูอนุบาล 1 – 3

ประกาศผลสอบแก้ครั้งที่ 1

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

ลงทะเบียนสอบแก้ 0,ร (ครั้งที่ 2)

13-มี.ค.-60 –

17-มี.ค.-60

เรียนซ่อมเสริมสอบแก้ 0,ร (ครั้งที่ 2)

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

13-มี.ค.-60 –

7-เม.ย.-60

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน เวลา 09.00-15.30 น.

(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

คุณกิตติภัทร์

17-มี.ค.-60

ส่งสมุดพก (ปพ. 6) เสนอเซ็น/ ระเบียนสะสม (ปพ.8) / แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน

ครูประจำชั้น ป.1- ป.6

ส่ง SAR แบบประเมินการปฏิบัติงาน (แฟ้มสีฟ้า)

ครูระดับ ปฐมวัย

ครูระดับ ประถม

ประกาศผลสอบแก้ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 – 11.30 น.

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5

ลงทะเบียนสอบแก้ 0,ร (ครั้งที่ 2) เวลา 09.00 – 11.30 น.

ประชุมปิดภาคเรียน ปี กศ. 59 เวลา 13.00 น.

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกท่าน

17-มี.ค.-60

20-มี.ค-60

ผลการปรับคะแนน (เฉพาะวิชาที่นักเรียนมีผลการเรียน 0,ร) ม.3 และ ม.6

ครูผู้สอนระดับ ม.3 และ ม.6

18-มี.ค.-60

ช่วงเช้า

- พิธีมอบมินิปริญญาบัตรนักเรียนอนุบาล 3 ปี กศ. 2559 และรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ (แผนกมัธยม)

ช่วงบ่าย

- พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นน ป.6 ม.3 ม.6 ปี กศ. 2559 และรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ (แผนกมัธยม)

ครูทุกท่าน

ตามคำสั่ง 007/ 2560

20-มี.ค.-60

บัญชีเรียกชื่อ (เดือนมีนาคม 2560) นับเวลาถึง 17 มีนาคม 2560

ครูที่ปรึกษาระดับมัธยม

20-มี.ค.-60 –

31-มี.ค.-60

เรียนซ่อมเสริมสอบแก้ 0,ร (ครั้งที่ 2)

ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5

จัดหนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน

ครูระดับมัธยม ที่ได้รับมอบหมาย

20-มี.ค.-60 –

7-เม.ย.-60

(เวลา 15 วัน)

กิจกรรมเสริมทักษะภาคฤดูร้อน

- ระดับ อ.2 – อ.3 ปี กศ. 2560 เรียนเสริมพัฒนาการ

- ระดับ ป.1 ปี กศ. 2560 เรียนปรับพื้นฐาน

- ระดับ ป.2 – ป.5 ปี กศ. 2560 เรียนปรับพื้นฐาน/ เรียนกลุ่มวิชาการ/ เรียนเสริมทักษะ

- ระดับ ป.6 ปี กศ. 2560 เรียนเนื้อหาล่วงหน้า

ครูระดับประถมทุกท่าน

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน 09.00 – 15.30 เว้นวันเสาร์-อาทิตย์

คุณกิตติภัทร์

เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 เรียนภาคฤดูร้อน ม.3 และ ม.6

ครูผู้สอนระดับมัธยม

21-มี.ค.-60

ส่งบันทึกหลังสอน/ วิจัยชั้นเรียน SAR และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (แฟ้มสีฟ้า) ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ. 2559

ครูผู้สอนระดับมัธยม

23-มี.ค.-60

เสนอ ปพ.6 อนุมัติ

ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6

24-มี.ค.-60

ส่งโครงการปี กศ. 2560

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ หัวหน้างาน

25-มี.ค.-60

ผปค. นักเรียนระดับอ.1 – อ.2, ป.1 – ป.5 ปี กศ. 2559 รับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ที่ครูประจำชั้น

ครูประจำชั้น อ.1 – อ.2

ครูประจำชั้น ป.1 – ป.5

30-มี.ค.-60

รับสมุดรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลของนักเรียน (ปพ.6) และ ปพ.1 ณ ห้องวิชาการ

ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6

31-มี.ค.-60

นักเรียนชั้น ป.6 รับเอกสารทางการศึกษา

ครูประจำชั้น ป.6

ส่งเอกสารสรุปโครงการกลุ่มสาระ/ กิจกรรม/ งาน

ฝ่ายประกันคุณภาพและแผนงาน

1-เม.ย.-60

ผลการปรับคะแนน (เฉพาะวิชาที่นักเรียนมีผลการเรียน 0,ร) ม.1 ,ม.2,ม.4,ม.5

ครูผู้สอนระดับ ม.1 ,ม.2,ม.4 และ ม.5

2-เม.ย.-60 –

3-เม.ย.-60

อบรมครูระดับปฐมวัยสถาบันวิจัยการเรียนรู้

ณ จังหวัดสุราษฎรธานี

ครูระดับปฐมวัย

3-เม.ย.-60 –

7-เม.ย.-60

จำหน่ายหนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน ชั้น อ.1 – ป.6

จำหน่ายหนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ม.1 – ม.6

เวลา 08.30-15.30 น. เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์

ครูทุกท่าน

(จัดตารางปฏิบัติหน้าที่)

5-เม.ย.-60

เสนอ ปพ.6 อนุมัติ

ครูที่ปรึกษา ม.1, ม.2, ม.4 และม.5

6-เม.ย.-60 –

7-เม.ย.-60

อบรมครูสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา

ครูระดับปฐมวัย

7-เม.ย.-60

ลงเวลาทำการวันสุดท้ายของปี กศ.59

ครูระดับปฐมวัย(ยกเว้น ครู อ.1)

24-เม.ย.-60

ครูระดับปฐมวัย มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการเรียนปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมระดับอนุบาล 1ปีการศึกษา2560

ครูระดับปฐมวัย

24-เม.ย.-60 –

5-พ.ค.-60

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

เวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์

คุณกิตติภัทร์

24-เม.ย.-60 –

12-พ.ค.-60

เรียนปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมระดับอ. 1 ปี กศ.2560

(เวลา 15 วัน)

ครูระดับ อ.1

6-พ.ค.-60

ผู้ปกครองพร้อมรับสมุดรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลของนักเรียน (ปพ.6) ประจำภาคเรียนที่ 2 /2559

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, และ 5 รับเวลา 09.00 -12.00 น.

ครูที่ปรึกษา ม.1, 2, 4 และ 5

8-พ.ค.-60 –

9-พ.ค.-60

อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

ครูทุกท่าน (ยกเว้นครู อ.1)

9-พ.ค.-60

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ / Course syllabus

(ภาคเรียนที่ 1/2560)

ครูผู้สอนระดับมัธยม

ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ครูทุกท่าน

15-พ.ค.-60

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ครูทุกท่าน

หมายเหตุ

แจ้งวันลงเวลาปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียนปัญญาวิทย์

วันที่

การลงเวลาปฏิบัติงาน

27-ก.พ.-60 ถึง 3-มี.ค.-60

ครูและบุคลากรทุกท่านลงเวลา 07.45 – 16.30

*** ครูเวรประจำวันลงเวลาปฏิบัติงาน 07.00 - 17.00 น. ทั้งแผนกอนุบาล-ประถมและมัธยม

6-มี.ค.-60 ถึง 7-เม.ย.-60

ครูและบุคลากรทุกท่านลงเวลาปฏิบัติงาน 08.00 – 16.00 น.

10-เม.ย.-60 ถึง 1-พ.ค.-60

ครูและบุคลากรทุกท่านไม่ต้องลงเวลาปฏิบัติงาน

2-พ.ค.-60 ถึง 12-พ.ค.-60

ครูและบุคลากรทุกท่านลงเวลาปฏิบัติงาน 08.00 – 16.00 น.

15-พ.ค.-60

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.35 KB