ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับอนุบาลปี 2560
                  ระดับชั้น                    ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 35 51 86
อนุบาล 2 82 86 168
อนุบาล 3 78 68 146
รวมระดับอนุบาล 195 205 400

จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับประถมศึกษาปี 2560
               ระดับชั้น                    ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1 64 74 138
ประถมศึกษาปีที่ 2 80 78 158
ประถมศึกษาปีที่ 3 74 74 148
ประถมศึกษาปีที่ 4 81 85 166
ประถมศึกษาปีที่ 5 104 78 182
ประถมศึกษาปีที่ 6 84 72 156
รวมนักเรียนระดับประถมศึกษา 487 461 948

จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับมัธยมศึกษาปี 2560
                 ระดับชั้น                    ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 79 83 162
มัธยมศึกษาปีที่ 2 52 58 110
มัธยมศึกษาปีที่ 3 57 74 131
มัธยมศึกษาปีที่ 4 67 62 129
มัธยมศึกษาปีที่ 5 53 46 99
มัธยมศึกษาปีที่ 6 46 61 107
รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 354 384 738

ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 แผนกประถมฯ (อนุบาลชั้นปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3)

ระดับอนุบาล

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

อนุบาล 1

4

86

ประถมศึกษาปีที่ 1

5

138

อนุบาล 2

6

168

ประถมศึกษาปีที่ 2

5

158

อนุบาล 3

5

146

ประถมศึกษาปีที่ 3

5

148

รวม

15

400

รวม

15

444


ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 แผนกมัธยมฯ (ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที 6)

ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ประถมศึกษาปีที่ 4

4

166

มัธยมศึกษาปีที่  1

4

162

มัธยมศึกษาปีที่  4

4

129

ประถมศึกษาปีที่ 5

4

182

มัธยมศึกษาปีที่  2

4

110

มัธยมศึกษาปีที่  5

4

99

ประถมศึกษาปีที่ 6

4

156

มัธยมศึกษาปีที่  3

4

131

มัธยมศึกษาปีที่  6

3

107

รวม

12

504

รวม

12

403

รวม

11

335

 
จำนวนนักเรียนรวมทุกระดับปี 2560

รวมแผนกประถมศึกษา

จำนวน 30 (ห้อง)

จำนวน 844 (คน)

รวมแผนกมัธยมศึกษา

จำนวน 35 (ห้อง)

จำนวน 1,242 (คน)

รวมทั้งหมด

จำนวน 65 (ห้อง)

จำนวน 2,086 (คน)

                                                    ที่มา : งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์