ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
แผนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนปี 2560


ระดับอนุบาล


จำนวน (ห้อง)


จำนวน (คน)

ระดับประถมศึกษา


จำนวน (ห้อง)


จำนวน (คน)

ระดับมัธยมศึกษา


จำนวน (ห้อง)


จำนวน (คน)

อนุบาล 1

4

86

ประถม 1

5

141

มัธยม 1

4

164

อนุบาล 2

6

168

ประถม 2

5

156

มัธยม 2

4

108

อนุบาล 3

5

145

ประถม 3

5

148

มัธยม 3

4

131

 

 

 

ประถม 4

4

168

มัธยม 4

4

134

 

 

 

ประถม 5

4

180

มัธยม 5

4

101

 

 

 

ประถม 6

4

156

มัธยม 6

3

107

รวม

15

399

รวม

27

949

รวม

23

745

รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด             65             ห้อง

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด               2,093         คน