ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับอนุบาลปี 2561
                  ระดับชั้น                    ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 49 56 105
อนุบาล 2 34 50 84
อนุบาล 3 80 84 164
รวมระดับอนุบาล 163 190 353

จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับประถมศึกษาปี 2561
               ระดับชั้น                    ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1 75 61 136
ประถมศึกษาปีที่ 2 64 72 136
ประถมศึกษาปีที่ 3 79 79 105
ประถมศึกษาปีที่ 4 71 77 148
ประถมศึกษาปีที่ 5 85 87 172
ประถมศึกษาปีที่ 6 102 78 180
รวมนักเรียนระดับประถมศึกษา 476 454 930

จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับมัธยมศึกษาปี 2561
                 ระดับชั้น                    ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 112 107 219
มัธยมศึกษาปีที่ 2 78 83 161
มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 58 108
มัธยมศึกษาปีที่ 4 46 65 111
มัธยมศึกษาปีที่ 5 60 59 119
มัธยมศึกษาปีที่ 6 48 46 94
รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 394 418 812

ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 แผนกประถมฯ (อนุบาลชั้นปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3)

ระดับอนุบาล

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

อนุบาล 1

4

105

ประถมศึกษาปีที่ 1

5

136

อนุบาล 2

4

84

ประถมศึกษาปีที่ 2

5

136

อนุบาล 3

6

164

ประถมศึกษาปีที่ 3

5

105

รวม

14

535

รวม

15

377


ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 แผนกมัธยมฯ (ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที 6)

ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ประถมศึกษาปีที่ 4

4

148

 

มัธยมศึกษาปีที่  1

4

219

 

ธยมศึกษาปีที่  4

4

111

ประถมศึกษาปีที่ 5

4

172

มัธยมศึกษาปีที่  2

4

161

มัธยมศึกษาปีที่  5

4

119

ประถมศึกษาปีที่ 6

4

180

มัธยมศึกษาปีที่  3

4

108

มัธยมศึกษาปีที่  6

3

94

รวม

12

500

รวม

12

560

รวม

11

324

 
จำนวนนักเรียนรวมทุกระดับปี 2560

รวมแผนกประถมศึกษา

จำนวน 30 (ห้อง)

จำนวน 844 (คน)

รวมแผนกมัธยมศึกษา

จำนวน 35 (ห้อง)

จำนวน 1,242 (คน)

รวมทั้งหมด

จำนวน 65 (ห้อง)

จำนวน 2,086 (คน)

                                                    ที่มา : งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์