ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

**รายชื่อที่ประกาศเรียงตามเลขประจำตัวสอบ**

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าเรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561

ณ ห้องธุรการโรงเรียนปัญญาวิทย์ (แผนกมัธยม) หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นหลังจากรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนแล้ว

ระดับชั้น

ห้องเรียน

ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ค่าเรียนปรับพื้นฐาน

วันที่ 18 มี.ค. – 5 เม.ย. 62

รวมเงิน (บาท)

ม.1

ESM

11,896.25

2,000

13,896.25

สสวท.

11,896.25

2,000

13,896.25

ทั่วไป

8,896.25

2,000

10,896.25

ม.4

ESM

11,731.25

2,000

13,731.25

วิทย์-คณิต

8,731.25

2,000

10,731.25

คณิต-อังกฤษ

8,731.25

2,000

10,731.25

 

พร้อมแนบเอกสาร                1. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

                                           2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

                                           3. รูปถ่ายนักเรียน (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ) จำนวน 1 รูป

                                          4. ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

          หมายเหตุ นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศผลการสอบคัดเลือก (ตัวสำรอง) โปรดรอการประกาศแจ้งจากโรงเรียนปัญญาวิทย์ ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ทางเวปไซต์ของโรงเรียนปัญญาวิทย์ www.panyawit.ac.th หรือที่บอร์ดประกาศของโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,09:45   อ่าน 4351 ครั้ง