ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในวันที่ 4 - 6 มกราคม 2564

ณ ห้องธุรการโรงเรียนปัญญาวิทย์ (แผนกมัธยม)
หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
ทั้งนี้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นหลังจากรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนแล้ว

ะดับชั้น

ห้องเรียน

ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ม.1

ESM

13,896.25

สสวท.

13,896.25

ทั่วไป

10,896.25

ม.4

ESM

13,731.25

วิทย์-คณิต

10,731.25

คณิต-อังกฤษ,จีน

10,731.25

         
พร้อมแนบเอกสาร            1. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
                                      2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
                                      3. รูปถ่ายนักเรียน (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ) จำนวน 1 รูป
                                      4. ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2563,08:25   อ่าน 5402 ครั้ง