ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนแซมชั้นอนุบาล-ประถม ปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักเรียนแซมชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

   >> ระดับแซมชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2566

   >> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2566

หลักฐานการสมัครเรียนแซมชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566
   1. ใบสมัครแซมชั้นอนุบาล–ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>ใบสมัครเรียนแซมชั้น ปีการศึกษา 2566          
   2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                                 จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา  มารดา และผู้ปกครอง    อย่างละ 1 ฉบับ
   4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
   5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง)                          จำนวน 3 รูป
   6. ใบรับรองสภาพนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)              จำนวน 1 ฉบับ
   7. ค่าสมัคร 200 บาท

                   >>> เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

              >>> ทดสอบ  วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565  เวลา 08.30 - 12.00 น.

                                           สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ ห้องธุรการ (แผนกอนุบาล – ประถม)

              .....สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนปัญญาวิทย์(แผนกอนุบาล - ประถม) โทร.075-210218....

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,12:39   อ่าน 614 ครั้ง