ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566

   >>ระดับอนุบาล 1 (นักเรียนเกิดก่อน วันที่ 16 พฤษภาคม 2563)

หลักฐานการสมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566

   1. ใบสมัครอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566  สามารถดาวน์โหลดได้ที่  >>ใบสมัครเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566
   2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                                    จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา  มารดา และผู้ปกครอง       อย่างละ 1 ฉบับ
   4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
   5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง)                               จำนวน 3 รูป
   6. ค่าสมัคร 200 บาท

          >> เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
         
                                >> ทดสอบความพร้อม อ.1 
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 10.00 น.

                สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ห้องธุรการ(แผนกอนุบาล – ประถม)

   ...ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนปัญญาวิทย์(แผนกอนุบาล - ประถม) โทร.075-210218...

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,12:41   อ่าน 937 ครั้ง