ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
1.อาคารเรียนเเละอาคารประกอบ  6  หลัง  ได้เเก่  อาคารเรียน  4 หลัง  อาคารเอนกประสงค์  2 หลัง
2.จำนวนห้องเรียนทั้งหมด เเข่งออกเป็น
ชั้นปฐมวัย  อ.1 - อ.3  =  5 : 5 :4
ชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6   = 4:2:2:2:2:2
ชั้นมัธยมศึกษา  ม.1 - ม.6    =  4:4:4:3