ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลด้านทรัพยากร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 ตุลาคม
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
1.ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น
1.1 คอมพิวเตอร์ มีจำนวนทั้งหมด  210  เครื่อง
      ใช้เพื่อการเรียนการสอน          162  เครื่อง
      ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ตได้    28  เครื่อง
      ใช้ในงานบริหาร                        20  เครื่อง
1.2 ปริมาณสื่อ  อุปกรณ์     จำนวน  22   รายการ    9,019  ชิ้น

2.ห้องที่ใช้ไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด   19  ห้อง  ได้เเก่
   -  ห้องคอมพิวเตอร์                  4   ห้อง
   -  ห้องวิทยาศาสตร์                  3   ห้อง
   -  ห้องดนตรี                            2   ห้อง
   -  ห้องนอนนักเรียนอนุบาล       2   ห้อง
   -  ห้องศิลปะ                            2   ห้อง
   -  ห้องนาฏศิลป์ / ดนตรี           1   ห้อง
   -  ห้องศาสนสัมพันธ์                1   ห้อง
   -  ห้องเเนะเเนว                       1   ห้อง
   -  ห้องพละ  (โรงยิม)                1  ห้อง
3.พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้เเก่  ลานอเนกประสงค์  ลากกีฬา  ขนาดเล็ก  สนามเด็กเล่น  เสาธง  เครื่องเล่นสนาม  เวทีใหญ่บริเวณสระว่ายน้ำ