ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
1. ห้องสมุดเเผนกอนุบาล  - ประถม  มีขนาด  16X6 ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด  10,000 เล่ม  ซีดีรอม 150  เเผ่น
จำนวนผู้เรียนที่ใช้ในห้องสมุดในปีการศึกษา 2554  คิดเป็น  70 คน/วัน

2.ห้องงสมุดเเผนกมัธยม   มีขนาด  15 X  35  ตารางเมตร  จำนวนหนังสือค้นคว้าในห้องสมุด  จำนวน  2,000 เล่ม
จำนวนผู้ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2554  คิดเป็น  500 คนต่อวัน  ห้องสมุด IT ขนาด  5x15  ตารางเมตร