ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เเหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เเหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
-  โบสถ์  วัด
-  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ  สวนสาธารณะ
-  ห้องสมุดประชาชน  หอจดหมายเหตุเเห่งชาติ
-  มหาวิืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
-  ธนาคาร  โรงเเรม  ห้างสรรพสินค้า  ตลาด  โรงงาน
-  ค่ายลูกเสือ
-  สินค้าพื้นเมือง