ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-  ศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม เเละคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จำนวน 43 ครั้ง
-  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  จำนวน  5 ครั้ง
-  สุขภาพการเเพทย์  สุขอนามัย จำนวน 5 ครั้ง