ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
นายปัญจพล ดีพร้อมและเด็กหญิงสวรส สิงห์อินทร์
นายปัญจพล  ดีพร้อมและเด็กหญิงสวรส  สิงห์อินทร์ ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (รอบแรก) ภายใต้ " โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ 2 " (วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี