ข้อมูลประชาสัมพันธ์เเจ้งผู้ปกครองทราบ
เรื่องแจ้งผู้ปกครองทราบ

ระเบียบ ข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันของโรงเรียนปัญญาวิทย์


   การแสดงความเคารพและจรรยามารยาทที่พึงประสงค์
 •  เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียน ให้แสดงความเคารพคุณครูและผู้ปกครองที่มาส่ง ด้วยการไหว้ และกล่าวคำว่า  “สวัสดีค่ะ”  “สวัสดีครับ”  และรู้จักกล่าวคำว่า “ขอโทษค่ะ/ขอโทษครับ”   “ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ”  ได้ตามโอกาสอันควร
 • นักเรียนต้องเคารพ เชื่อฟัง บิดามารดา ผู้ปกครองและคุณครูทุกท่าน
 • นักเรียนต้องเป็นผู้มีมารยาทดี มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
 • นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดสาธารณสมบัติของโรงเรียน
 • นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน
 • เวลาเรียน โรงเรียนปัญญาวิทย์  เปิดสอนในวันทำการปกติ คือ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ นักเรียนจะต้องถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น.  เลิกเรียนเวลาปกติ 15.35 น.  หากสมัครเรียนเสริม เลิกเรียนเวลา 16.55 น.
 
เวลา กิจกรรม
07.00 – 07.45 น. สนทนากับคุณครู พูดคุยกับเพื่อน ส่งงาน ส่งการบ้าน
07.45 – 08.00 น. กิจกรรมยามเช้า เคารพธงชาติ สวดมนต์ / กิจกรรมเชิดชูนักเรียนคนดี คนเก่ง
กิจกรรม Conversation ยามเช้ากับ Teacher
08.00 – 08.15 น. พบครูประจำชั้น , ตรวจสุขภาพ , พูดคุย สอบถามปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน
08.15 – 11.55 น. เรียนตามตารางเรียนรอบเช้า
11.55 – 12.50 น. พักกลางวัน / แปรงฟันหลังอาหาร
12.50 – 15.35 น. เรียนตามตารางเรียนรอบบ่าย
15.35 – 15.55 น. พบครูประจำชั้นก่อนกลับบ้าน เพื่อติดตามงาน
15.55 – 16.55 น. เรียนเสริมหลังเลิกเรียน  (ตามความสมัครใจ)
 
 • การหยุดเรียน ผู้ปกครองโปรดแจ้ง “ลาป่วย” หรือ “ลากิจ” ของนักเรียนที่ครูประจำชั้น หรือ แจ้งฝ่ายธุรการ โทร. 075-210218 ก่อนเวลา 08.00 น. หรือแจ้งข่าวสารให้นักเรียนทราบ สามารถฝากข้อความที่ฝ่ายธุรการได้เช่นเดียวกันและทางฝ่ายธุรการจะติดต่อประสาน/แจ้งให้คุณครูประจำชั้นทราบต่อไป
 •  การรับนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน ติดต่อที่ห้องธุรการ กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตรับนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา นำแบบฟอร์มนี้ยื่นที่ป้อมยามก่อนออกจากโรงเรียน  ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองไปรับนักเรียนที่ห้องโดยเด็ดขาด
 •  การเจ็บป่วยของนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยขณะอยู่ที่โรงเรียน คุณครูจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในทันที หากเจ็บป่วยอยู่ที่บ้าน ให้ไปพบแพทย์และรักษาให้หายดี จึงค่อยกลับมาเรียนตามปกติ
 •  อุปกรณ์การเรียน แบบเรียน เครื่องใช้ เขียนชื่อนักเรียนให้เห็นได้ชัดเจนทุกชิ้น
 • การจอดรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จอดให้เป็นระเบียบ ไม่ขวางทางเข้า-ออกประตูโรงเรียน เตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมก่อนถึงโรงเรียน  เมื่อถึงหน้าโรงเรียนสามารถจอดรถและส่งนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยประหยัดเวลา และทำให้การเดินรถคล่องตัวมากขึ้น
 • ข่าวสารจากโรงเรียน ทางโรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ  ในกรณีที่จดหมายมี “ใบตอบรับ” กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน และส่งคืนครูประจำชั้นตามวัน เวลาที่กำหนด
 • การตรวจสุขภาพนักเรียน ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตรังและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง    ทำการตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพฟันของนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้จะมีการขออนุญาตผู้ปกครองก่อนดำเนินการทุกครั้ง
 • เรื่องอื่น ๆ
 1. รับ-ส่งนักเรียนให้ทันเวลา ถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น. ส่งนักเรียนให้กับคุณครูเวรหน้าประตู
 2. ผู้ปกครองช่วยปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับบุตรหลานเมื่ออยู่ที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ส่งเสริมการพูดจาอย่างไพเราะอ่อนหวาน มีหางเสียง “ค่ะ / ครับ” ทุกครั้ง
 3. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับมีค่า หรือของเล่นมาโรงเรียน หากนำมาแล้วเกิดการสูญหายหรือเสียหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 4. การแต่งกายของผู้ปกครองเมื่อมาติดต่อ หรือรับ-ส่งนักเรียน โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน  จึงไม่ควรสวมกระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรือเสื้อผ้าที่บางจนเกินไป 
การแต่งกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ชุดนักเรียน ชุดนักเรียนของโรงเรียน  รองเท้าสีดำ ถุงเท้าสีขาว
ชุดลูกเสือสำรอง ชุดนักเรียน ผ้าผูกคอสีของโรงเรียน เครื่องหมายลูกเสือสำรอง มีดังนี้
1. ป้ายโรงเรียน ติดที่แขนขวา  
2. ป้ายหมู่สี ติดที่แขนซ้าย มุมแหลมชี้ขึ้นบน 
3. ตราลูกเสือ ติดหน้าอกซ้าย เหนือกระเป๋านักเรียน เหมือนกันทั้งหญิงและชาย
ชุดพละ ชุดพละของโรงเรียน แต่งในวันที่มีเรียนพลศึกษา รองเท้าพละสีขาว  ถุงเท้าสีขาว
ทรงผม เด็กนักเรียนชาย  ตัดผมเกรียนสามด้าน
เด็กนักเรียนหญิง ตัดสั้น หรือ ผมยาวให้รัดผม/ถักเปียให้เรียบร้อย
                        โรงเรียนปัญญาวิทย์  ตรัง
วิชาการเด่น    เน้นคุณธรรม    นำเทคโนโลยี    มีพลานามัย
  แผนกอนุบาล-ประถม          โทร. 075 – 210218    โทรสาร 075 - 210910
           แผนกมัธยม               โทร. 075 – 590080 -1 โทรสาร 075 - 212150
                    Websit            www.panyawit.ac.th
  Facebook Fanpage          Panyawit