ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ชื่อเดิม      โรงเรียนจินตรังษี
ชื่อปัจจุบัน  โรงเรียนปัญญาวิทย์
   โรงเรียนปัญญาวิทย์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 30/1 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรังบนเนื้อที่ 4 ไร่ 35 ตารางวา รับโอนกิจการมาจากโรงเรียน จินตรังษีโดย คุณปราโมทย์ ชลวิศิษฎ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและได้เข้ามาเริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนปัญญาวิทย์ เปิดสอนระดับอนุบาลปี่ที่1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และปี พ.ศ.2554 โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล การดำเนินงานของโรงเรียนยึดหลักตามคำขวัญที่ว่า  “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีพลานามัย” โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่ เก่ง ดี มีสุข
เหตุการณ์สำคัญและความเป็นมา
พ.ศ. 2550 - ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนจินตรังษี เป็นโรงเรียนปัญญาวิทย์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีอาคารเรียน และอาคารประถม ดังนี้
    1. อาคารสำนักงาน 1 หลัง
    2. อาคารราชพฤกษ์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
    3. อาคารพวงชมพู   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ติดกับอาคารสำนักงาน
    4. อาคารราชาวดี อาคารคอนครีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
    5. สระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ
พ.ศ. 2553 - ทางโรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น จำนวน 11 ไร่ 3 งาน 93.7 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่
พ.ศ.2553 - ดำเนินการสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น ลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  1 หลัง
              - สร้างอาคารสำนักงาน และโรงยิมเนเซี่ยม ลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2554 - เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และได้ย้ายการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 มาเรียนที่สถานที่ใหม่
พ.ศ. 2559 - จัดสร้างอาคารคหกรรม อาคารศิลปะ และลานกิจกรรมในร่ม