ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ป. สีฟ้า        หมายถึง การสร้างปัญญาให้ไกลสู่สากล
ว. สีชมพู      ลักษณะคล้ายมือพนมแบบดอกบัวตูม หมายถึง ลักษณะความบริสุทธิ์
                   สดใสร่าเริง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ดาว              หมายถึง เป้าหมายแห่งชีวิตที่มีความหวัง ฝันให้ไกลไปให้ถึง มีความ
                   หนักแน่นมั่นคงในการเรียนและยึดมั่นคุณธรรม
ดาว 5 ดวง     หมายถึง มาตรฐานของการจัดการศึกษาโรงเรียนปัญญาวิทย์

รหัสสีประจำโรงเรียน
สีฟ้า    #3366cc
สีชมพู #cc0099