วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (vision)
   
ปรัชญาของโรงเรียน