ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย /กลยุทธ์/จุดเน้น
พันธกิจ (mission)

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องและส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนสู่สากล

 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีสมรรถนะตรงกับงานที่รับผิดชอบ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

 3. พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 4. สร้างเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ

 5. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สร้างความเข้มแข็งด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายทางการศึกษา


เป้าหมาย (Goal)

เป้าหมาย (Goal)

 1. ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองจนจบหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ  เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 3. ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีจำนวนเพียงพอ  มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 5. โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น  สวยงาม  มีสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัย  ครบถ้วนและเพียงพอ

 6. โรงเรียนผ่านการประเมินตามระบบประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ

 1. ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และผ่านตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 100 %

 2. ผู้เรียนทุกคน รักความเป็นไทย  ศรัทธาในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3. มีจำนวนครูและบุคลากรมีเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 1: 25

 4. มีสถานที่  สื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการครบถ้วนเพียงพอ

 5. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

 6. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 1. ผู้เรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด  ผ่านการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความในระดับดีขึ้นไป

 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  ดังนี้
    -  ความสามารถด้านการสื่อสาร
    -  ความสามารถด้านการคิด
    -  มีทักษะในการทำงาน  ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ
    -  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ทันกับยุคสมัยและการ                   เปลี่ยนแปลง
    -  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 3. ผู้เรียนรักและภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของตนเอง  ให้คงอยู่ตลอดไป

 4. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ  ตามมาตรฐานวิชาชีพและสอนตรงตามวุฒิ

 5. โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม มีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  มีคุณภาพทันกับการเปลี่ยนแปลง

 6. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพ  ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดในระดับดีขึ้นไป  และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา (strategy)

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา (strategy)

 1. พัฒนาผลพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น อย่างมีคุณภาพ

 2. จัดโครงการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 3. จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยให้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาทุกระดับชั้น (ห้องเรียน ILPและ ESM)

 4. พัฒนาครูให้สามารถผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความหมายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

 5. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่ออย่างหลากหลาย  ทั้งเอกสาร บุคคล และเว็บไซต์

 6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นการสร้างวินัยเชิงบวก

 7. จัดหาแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ในด้านทักษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 8. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม   อาคารสถานที่  ให้ร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม  จัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

 9. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนรู้ การคิด การแสดงออก ดนตรี กีฬา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง  และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ

 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  และเตรียมข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพทั้งภายใน  ภายนอก ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด


จุดเน้น

จุดเน้น

 1. พัฒนาผลพัฒนาการของผู้เรียนระดับปฐมวัยให้สูงขึ้นและเต็มตามศักยภาพ

 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในแต่ละปี

 3. แก้ปัญหานักเรียนที่ยังมีปัญหาด้านการอ่าน  การเขียน  และการคิดเลข

 4. เพิ่มศักยภาพด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดและเทคโนโลยี

 5. สร้างเสริมด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ

 6. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  และมีความพร้อมเข้าสู่สังคมในยุค AEC

 7. พัฒนาระบบบริหาร  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบนิเทศ  ติดตาม  อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง ให้ทุกหน่วยงานมี Best-Practice ของตนเอง มีผลงานปรากฏสู่สาธารณชน

 8. สร้างเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทุกด้านให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน