พันธกิจ / เป้าหมาย /กลยุทธ์/จุดเน้น
พันธกิจ (mission)

 


เป้าหมาย (Goal)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา (strategy)
จุดเน้น