ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ลักสูตร แผนการเรียน และโครงสร้างหลักสูตร

     โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

* ระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่1 -3)  

  ห้องเรียนพิเศษ ILP (Intensive Language Program) - เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

  ห้องเรียนทั่วไป

*ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6)

 ห้องเรียนพิเศษ ILP (Intensive Language Program) - เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา จำนวน 3 ห้องเรียน/ระดับชั้น

  ห้องเรียนทั่วไป  จำนวน 2 ห้องเรียน/ระดับชั้น

*ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3)

 ห้องเรียน ESM (English Science and Math) - เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาและจัดหลักสูตรตามแนวของ สสวท. จำนวน 1 ห้องเรียน/ระดับชั้น

  ห้องเรียนทั่วไป  จำนวน 3 ห้องเรียน/ระดับชั้น

*ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)

 ห้องเรียน ESM (English Science and Math) - เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาและจัดหลักสูตรตามแนวของ สสวท. จำนวน 1 ห้องเรียน/ระดับชั้น

ห้องเรียนวิทย์ - คณิต  จำนวน 1 ห้องเรียน/ระดับชั้น

ห้องเรียนคณิต - อังกฤษ  จำนวน 1 ห้องเรียน/ระดับชั้น


โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษESM (English Sciences and Math) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษESM (English Sciences and Math) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียน(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียน(คณิตศาตร์-ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6