ข้อมูลจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับอนุบาลปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิงระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 (แผนกอนุบาล-ประถม)
 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 (แผนกมัธยม)
จำนวนนักเรียนรวมทุกระดับปีการศึกษา 2563