ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ ชลวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปัญญาวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนปัญญาวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายประทิน พงศ์อิศวรานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนตรนิภา ชลวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภัทร์ ชลวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการโรงเรียนปัญญาวิทย์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางชนาพร ชลวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการโรงเรียนปัญญาวิทย์ (ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสำอางค์ วงษ์วัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวิทย์ (แผนกอนุบาล-ประถม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส สิงห์คู่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวิทย์ (ฝ่ายกิจการนักเรียน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยะภรณ์ ปานเเก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวิทย์ (ฝ่ายวิชาการแผนกมัธยม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0866871011