ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารงานแนะแนว
ร่วมทำประชาพิจารณ์เรื่อง TCAS'62 (อ่าน 78) 11 ก.ค. 61
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรงโดยคณะฯ โดย Po (อ่าน 66) 11 ก.ค. 61
กำหนดการ TCAS ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครรอบ Portfolio (อ่าน 62) 11 ก.ค. 61
สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าค (อ่าน 84) 11 ก.ค. 61
สาขาภาษาอังกฤษ TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อ่าน 56) 11 ก.ค. 61
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ (อ่าน 65) 11 ก.ค. 61
สาขาวิศวกรรมการบินและนักพานิชย์ TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (อ่าน 54) 11 ก.ค. 61
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโ (อ่าน 49) 11 ก.ค. 61
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารล (อ่าน 50) 11 ก.ค. 61
การบริหารและจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าค (อ่าน 51) 11 ก.ค. 61
International College TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อ่าน 20) 11 ก.ค. 61
เทคโนโลยีการเกษตร TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อ่าน 18) 11 ก.ค. 61
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (อ่าน 21) 11 ก.ค. 61
สถาปัตยกรรมศาสตร์ TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อ่าน 21) 11 ก.ค. 61
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล (อ่าน 21) 11 ก.ค. 61
TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ (อ่าน 21) 11 ก.ค. 61
TCAS รอบที่ 3 ประกาศโดย ทปอ. (อ่าน 107) 09 พ.ค. 61
การแถลงข่าวของ ทปอ. เกี่ยวกับระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 (อ่าน 107) 06 พ.ค. 61
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครรอบ 3 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้า โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT(สอบ ก.พ. 61) แ (อ่าน 108) 02 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561โรงเรียนปัญญาวิทย์ มีผ (อ่าน 142) 02 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท (อ่าน 117) 25 เม.ย. 61
กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง(โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา2561 (อ่าน 147) 25 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์สอบได้คะแนน GAT เชื่อมโยงตอนที่ 1 เต็ม 150 คะแนน จำนวน 23 คน (อ่าน 137) 06 เม.ย. 61
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. โรงเรียนปัญญาวิทย์ และกำหนดการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 164) 28 มี.ค. 61
ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 145) 28 มี.ค. 61
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 136) 28 มี.ค. 61
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ (สทศ.) เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ (อ่าน 112) 26 มี.ค. 61
คุณสมบัติเฉพาะ รอบที่ 4 Admissions ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่าน 112) 23 มี.ค. 61
ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะ/สาขาวิชาในระบบกลาง Admissions ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี (อ่าน 119) 23 มี.ค. 61
ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 สายวิทยาศาสตร (อ่าน 116) 23 มี.ค. 61
ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 สายสังคมศาสตร (อ่าน 101) 23 มี.ค. 61
โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9ว (อ่าน 123) 21 มี.ค. 61
โครงการไนติงเกล (คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561 (อ่าน 114) 21 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 (อ่าน 119) 21 มี.ค. 61
การกำหนดวันสละสิทธิ์ รอบ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2560 (อ่าน 105) 21 มี.ค. 61
รับ Password Clearinghouse ปีการศึกษา 2561 รอบ 1/2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 99) 21 มี.ค. 61
โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อ่าน 140) 16 ก.พ. 61
รับสมัครหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS รอบที่ 1/2 (อ่าน 146) 16 ก.พ. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (อ่าน 134) 05 ก.พ. 61
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 180) 01 ก.พ. 61