ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารงานแนะแนว
ตารางสอบ GAT PAT ปี 2562 (อ่าน 775) 21 พ.ย. 61
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อ่าน 896) 20 พ.ย. 61
TCAS รอบ 1 ทั่วประเทศ (อ่าน 630) 20 พ.ย. 61
ระบบรับสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 606) 20 พ.ย. 61
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเครือข่ายโรงเรียนหา (อ่าน 594) 20 พ.ย. 61
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินท (อ่าน 633) 20 พ.ย. 61
โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 619) 20 พ.ย. 61
โครงการ โควต้าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 579) 20 พ.ย. 61
โครงการ (อ่าน 563) 20 พ.ย. 61
โครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 578) 20 พ.ย. 61
โครงการ (อ่าน 200) 20 พ.ย. 61
โครงการ (อ่าน 200) 20 พ.ย. 61
โครงการ (อ่าน 223) 20 พ.ย. 61
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนา (อ่าน 196) 20 พ.ย. 61
โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) Direct Admission (อ่าน 186) 20 พ.ย. 61
โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลม (อ่าน 227) 20 พ.ย. 61
โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 178) 20 พ.ย. 61
โครงการรับนักเรียนฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 196) 20 พ.ย. 61
โครงการลูกสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 217) 20 พ.ย. 61
โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 201) 20 พ.ย. 61
โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 227) 20 พ.ย. 61
โครงการเกษตรทายาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 198) 20 พ.ย. 61
โครงการศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 232) 20 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 190) 20 พ.ย. 61
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 191) 20 พ.ย. 61
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงข (อ่าน 187) 20 พ.ย. 61
โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 176) 20 พ.ย. 61
โครงการทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 175) 20 พ.ย. 61
โครงการลูกพระราชบิดา 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 170) 20 พ.ย. 61
โครงการลูกพระราชบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 176) 20 พ.ย. 61
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานตรินทร์ (อ่าน 202) 20 พ.ย. 61
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 220) 20 พ.ย. 61
โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" (Young Smart Ag-Entrepreneur) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท (อ่าน 216) 20 พ.ย. 61
โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาช (อ่าน 178) 20 พ.ย. 61
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐ (อ่าน 207) 20 พ.ย. 61
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบ (อ่าน 242) 20 พ.ย. 61
โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 219) 20 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบ 1) (อ่าน 219) 20 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 291) 20 พ.ย. 61
ระเบียบการ การสอบคัดเลือกนักเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 231) 20 พ.ย. 61