ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชนาพร ชลวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการโรงเรียน (ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
7 มีนาคม 2551 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล