ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสำอางค์ วงษ์วัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล-ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ฝ่ายอนุบาล- ประถม)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล