ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประภาส สิงห์คู่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6525053
อีเมล์ : prapass51@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล