ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 BACHELOR OF COMMERCE GRIFFITH UNIVERSITY , QUEENSLAND , AUSTRALIA
2550 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2553 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล