ปฐมวัย

นางศุภวรรณ ศักดิ์สกุลไกร
หัวหน้าระดับอนุบาล

นางสุอาภา จันทรเดช
หัวหน้าระดับอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุอาภา จันทรเดช
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุพร เตี้ยนซี่
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวอุบลรัตน์ ยงประเดิม
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางนงนุช จุมี
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสัณห์นันทน์ วาณิชย์ปกรณ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวทัศนีย์ รุ่งเรือง
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางทิพย์สุดา สันติโชติรัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางภักดี สินไชย
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวพัชรินทร์ ชูสุวรรณ
หัวหน้าระดับอนุบาล 2

นางสาวพัชรินทร์ ชูสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวอรณิช จันไกร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางดารา หวันด้าเหร่
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวศิริญา พากเพียร
ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวณฐภัทร บุญสนิท
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางณิชชา แสงใส
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5

นางอัจณริกา นิติพงศ์สกุล
หัวหน้าระดับอนุบาล 3

นางอัจณริกา นิติพงศ์สกุล
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางณัฐนันท์ ตั้งคำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางศุภวรรณ ศักดิ์สกุลไกร
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางภาวิไล เพ็งพิศ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวจินดาพร รามศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5