ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางศุภวรรณ ศักดิ์สกุลไกร
หัวหน้าระดับอนุบาล

นางสุอาภา จันทรเดช
หัวหน้าระดับอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุอาภา จันทรเดช
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุพร เตี้ยนซี่
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวอุบลรัตน์ ยงประเดิม
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางนงนุช จุมี
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสัณห์นันทน์ วาณิชย์ปกรณ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวภักดี สินไชย
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางณิชชา แสงไส
หัวหน้าระดับอนุบาล 2

นางณิชชา แสงไส
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพัชรินทร์ ชูสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวณฐภัทร บุญสนิท
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอรณิช จันไกร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวสัณห์นันทน์ วาณิชย์ปกรณ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางวันเพ็ญ แซ่เลี้ยว
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางอัจฉริกา นิติพงศ์สกุล
หัวหน้าระดับอนุบาล 3

นางอัจฉริกา นิติพงศ์สกุล
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวจินดาพร รามศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวนันทัชพร วิโนทัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางภาวิไล เพ็งพิศ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางดารา หวันด้าเหร่
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5