ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496832
Page Views 3209559
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยอดขวัญ เอ็มเอ็ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา

นางวรรณา ประสมพงศ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสงบ ตั้งคำ
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปิยวรรณ พวกพล
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศุการดา ชัยเพชร
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3

นางยอดขวัญ เอ็มเอ็ม
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นายฉัตรบดินทร์ สุวรรณเลิศ
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นางเนตรนภา เพ็ชรสุทธิ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุพัตรา สิทธิศักดิ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 6

นางอารีย์ ศรีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

นางสาวนิศานาถ บัวแก้ว
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสมฤดี บุญเดช
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสิริมา ตรีรัตนไพบูลย์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา