กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเนตรนภา เพ็ชรสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษา

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสงบ ตั้งคำ
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรเพ็ญ ถวิลเวทิน
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษา

นางสาวธนิดา นาคบรรพ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษา

นางสาวสุการดา ชัยเพชร
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษา

นางยอดขวัญ เอ็มเอ็ม
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษา

นางสาวกนกวรรณ ไกรเทพ
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษา

นางสุพัตรา สิทธิศักดิ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับประถมศึกษา

นางสาวสมฤดี บุญเดช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

นางอารีย์ ศรีแก้ว
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสิริมา ตรีรัตนไพบูลย์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

นางนิศานาถ บัวแก้ว
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา