ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1382738
Page Views 2954381

นายอภิวัฒน์ พุ่มพวง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นางวรรณา ประสมพงศ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศศิมา จันทวงศ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางนงลักษณ์ ทองแท้
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3

นายสุทะนันท์ แสงอาทิตย์
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางจิราภรณ์ สงบดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นายณัฐนันท์ นาวาทอง
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นายอภิวัฒน์ พุ่มพวง
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอาทิตยา สงไชย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นายวิฑูรย์ ไชยทอง

นางสาวศิรินทิพย์ ตรังคอภิรักษ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวภัทิรา โสมแสง
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวอัจจิมา อาสนะ
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสลิลพร ณ พัทลุง
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา