กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ สงบดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นางสงบ ตั้งคำ
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวฐิติมา ชูคงนวน
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นางนงลักษณ์ ทองแท้
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นายสุทะนันท์ แสงอาทิตย์
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นางสาววรรณา ดวงดาว
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นายอภิวัฒน์ พุ่มพวง
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นางสาวภัทิรา โสมสง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวอาทิตยา สงไชย
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวศิรินทิพย์ ตรังคอภิรักษ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นายวิฑูรย์ ไชยทอง
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสลิลพร ณ พัทลุง
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวปิ่นนารี ศรีทองนวล
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางเอมวิกา ยุกตเวทย์
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นายเอกรัฐ ประยูรยวง
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา