ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอภิวัฒน์ พุ่มพวง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นางวรรณา ประสมพงศ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวฐิติมา ชูคงนวน
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางนงลักษณ์ ทองแท้
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3

นายสุทะนันท์ แสงอาทิตย์
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางจิราภรณ์ สงบดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววรรณา ละลิบ
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นายอภิวัฒน์ พุ่มพวง
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอาทิตยา สงไชย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นายวิฑูรย์ ไชยทอง

นางสาวศิรินทิพย์ ตรังคอภิรักษ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวภัทิรา โสมแสง
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวอัจจิมา อาสนะ
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสลิลพร ณ พัทลุง
ครูประจำกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา