ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูระดับประถมศึกษา

นางสงบ ตั้งคำ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวรรณา ประสมพงศ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสงบ ตั้งคำ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวจารุวรรณ กิตติปัญญโชติ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจารุวรรณ กิตติปัญญโชติ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพรเพ็ญ ถวิลเวทิน
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพรศิริ พงษ์อร่าม
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอารีย์ มียัง
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวศุการดา ชัยเพชร
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางนงลักษ์ ทองแท้
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางยอดขวัญ เอ็มเอ็ม
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิริยา แซ่บู๊
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสมจิตร หัสสะโร
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนงลักษณ์ ทองแท้
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวเมทินี พานชมภู
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางจิราภรณ์ สงบดี
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุดารัตน์ ชูพลับ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายฉัตรบดินทร์ สุวรรณเลิศ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปิยวรรณ ชัยเพชร
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอรพรรณ วิมลเศรษฐ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางเนตรนภา เพ็ชรสุทธิ์
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเนตรนภา เพ็ชรสุทธิ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายนภัสสธรณ์ วสันตฐิติชัย
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิไลวรรณ นุ้ยหนู
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

สิบเอกอภิชาติ เลิศรักษา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุวพิศ สังข์แดหวา
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุวพิศ สังข์แดหวา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนวลน้อย คชเสนา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุพัตรา สิทธิศักดิ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4