ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา

นางสงบ ตั้งคำ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสงบ ตั้งคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจารุวรรณ กิตติปัญญโชติ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางพรเพ็ญ ถวิลเวทิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจารุวรรณ กิตติปัญญโชติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางอารีย์ มียัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธนิดา นาคบรรพ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวฐิติมา ชูคงนวน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวศุการดา ชัยเพชร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางศิริยา แซ่บู๊
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางยอดขวัญ เอ็มเอ็ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิริยา แซ่บู๊
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสมจิตร หัสสะโร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนงลักษณ์ ทองแท้
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวเมทินี พานชมพู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาววิไลวรรณ นุ้ยหนู
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชรินทร์ทิพย์ วิมลเศรศฐ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุดารัตน์ ชูพลับ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกนกวรรณ ไกรเทพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางวรรณา ดวงดาว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

สิบเอกอภิชาติ เลิศรักษา
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนวลน้อย คชเสนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจิราภรณ์ สงบดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางปิยวรรณ พูดเพราะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางเนตรนภา เพ็ชรสุทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายอภิวัฒน์ พุ่มพวง
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุวพิศ สังข์แดหวา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสิริรัตน์ คงแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุพัตรา สิทธิศักดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวลลิตา เซ่งหยี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4