ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496833
Page Views 3209560
คณะครูระดับประถมศึกษา

นางสงบ ตั้งคำ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวรรณา ประสมพงศ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสงบ ตั้งคำ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายมูฮัมหมัด เกื้อโดย
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวจารุวรรณ กิตติปัญญโชติ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจารุวรรณ กิตติปัญญโชติ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปิยวรรณ พวกพล
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนิตยนันท์ มีดำ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอารีย์ มียัง
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวศศิมา จันทวงศ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวศุการดา ชัยเพชร
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางนงลักษ์ ทองแท้
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางยอดขวัญ เอ็มเอ็ม
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิริยา แซ่บู๊
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสมจิตร หัสสะโร
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนงลักษณ์ ทองแท้
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวเมทินี พานชมภู
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายสุทะนันท์ แสงอาทิตย์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายอภิวัฒน์ พุ่มพวง
รักษาการหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุดารัตน์ ชูพลับ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายไพรัตน์ สุวรรณเลิศ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปิยวรรณ ชัยเพชร
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอรพรรณ วิมลเศรษฐ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายณัฐนันท์ นาวาทอง
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายณัฐนันท์ นาวาทอง
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายนภัสสธรณ์ วสันตฐิติชัย
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิไลวรรณ นุ้ยหนู
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

สิบเอกอภิชาติ เลิศรักษา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุวพิศ สังข์แดหวา
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนวลน้อย คชเสนา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุวพิศ สังข์แดหวา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุพัตรา สิทธิศักดิ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4