กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุดารัตน์ ชูพลับ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา

นายมูฮัมมัด เกื้อโดย
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา

นางสาวจารุวรรณ กิตติปัญญโชติ
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา

นางสาวเมทินี พานชมพู
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา

นางสาวนวลน้อย คชเสนา
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา

นางสิริรัตน์ คงแก้ว
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา

นางบุญญิกา ทุ่งปรือ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

นายภราดร แสงดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวมาลีนา นิยมเดชา
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

นายพันธุ์บริพัตร์ จันทร์ช่วย
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุพรรณี แก้วศรีณวรรณ
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุกัญญา สุกคุ้ม
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

นายภาคภูมิ จำปา
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

นายมานพ จิตรจำนงค์
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวณัฐิดา บุญกอ
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาวิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวอุมาพร คงเอียด
หัวหน้ากลุ่สาระฯ (สาระวิชาเทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษา

นายนิธินัย ขวัญนิมิตร
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาเทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษา

นางสาวปัทมา อมรวัฒนาพานิช
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาเทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษา

นางสาวจิดาภา ภีสระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (สาระวิชาเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา

นางสุกัญญา ปานทองมาก
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา

นางชวัลกร สิริพงศ์ชาตรี
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา

นายเจียรนัย สิงห์คู่
ครูประจำกลุ่มสาระฯ (สาระวิชาเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา