ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเมทินี พานชมภู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นายมูฮัมหมัด เกื้อโดย
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจารุวรรณ กิตติปัญญโชติ
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเมทินี พานชมภู
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุดารัตน์ ชูพลับ
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5

นางสาวนวลน้อย คชเสนา
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6

นายภราดร แสงดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางยุวลักษณ์ ราชเดิม
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวอักษรวดี มณีพรหม
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวมาลีนา นิยมเดชา
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นายภาคภูมิ จำปา
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นายพันธุ์บริพัตร์ จันทร์ช่วย
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุพรรณี ศรีแก้วณวรรณ
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุกัญญา สุกคุ้ม
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา