ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1382736
Page Views 2954379

นายสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษา

นางวรรณา ประสมพงศ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสงบ ตั้งคำ
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางอารีย์ มียัง
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมจิตร หัสสะโร
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปิยวรรณ ชัยเพชร
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5

นายสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6

นางธวัลรัตน์ เมืองทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา

นางจิราภรณ์ กิจจาพิทูร
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุภัทรา สุภารัตน์
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา

นางสาวเยวลักษณ์ สารสิทธิ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา