กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปิยวรรณ พูดเพราะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา

นางสงบ ตั้งคำ
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา

นางอารีย์ มียัง
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา

นางสมจิตร หัสสะโร
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา

นางธวัลรัตน์ เมืองทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวเยาวลักษณ์ สารสิทธิ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุภัทรา สุภารัตน์
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา

นางจิราภรณ์ กิจจาพิทูร
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา

นายเศกศันต์ รักสม
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา