ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษา

นางวรรณา ประสมพงศ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสงบ ตั้งคำ
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางอารีย์ มียัง
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมจิตร หัสสะโร
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปิยวรรณ ชัยเพชร
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5

นายสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6

นางธวัลรัตน์ เมืองทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา

นางจิราภรณ์ กิจจาพิทูร
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุภัทรา สุภารัตน์
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา

นางสาวเยวลักษณ์ สารสิทธิ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา