ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชัยดิษฐ์ หยงสตาร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับปะถมศึกษา

นายวิชัยดิษฐ์ หยงสตาร์
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2

นายภูวเดช ช่างเหล็ก
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิไลวรรณ นุ้ยหนู
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5

สิบเอกอภิชาติ เลิศรักษา
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6

นายเจษฎา หมวดแดหวา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา

นายไชยมงคล สารบัน
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา