กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิชัยดิษฐ์ หยงสตาร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาระดับปะถมศึกษา

นายภูวเดช ช่างเหล็ก
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาระดับประถมศึกษา

นางสาววิไลวรรณ นุ้ยหนู
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาระดับประถมศึกษา

สิบเอกอภิชาติ เลิศรักษา
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาระดับประถมศึกษา

นายเมธี หมวดแดหวา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา

นายไชยมงคล สารบัน
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา

นายเมธี หมวดแดหวา
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา