ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูระดับมัธยมศึกษา

นายอรณพ จันทภาโส
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุจินดา หอยสังข์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายฉัตรชัย พวงอุบล
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนิศานาถ บัวแก้ว
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเยาวลักษณ์ สารสิทธิ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสิริมา ตรีรัตนไพบูลย์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสมฤดี บุญเดช
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศิรินทิพย์ ตรังคอภิรักษ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปิ่นอนงค์ รักษา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมาลีนา นิยมเดชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุภัทรา สุภารัตน์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายเจียรนัย สิงห์คู่
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวภัทิรา โสมสง
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจารุวรรณ ไทรงาม
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสลิลพร ณ พัทลุง
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางบุญญิกา ทุ่งปรือ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายไชยมงคล สารบัน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายพันธุ์บริพัตร์ จันทร์ช่วย
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอุษา เต้งมุ่ย
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุพรรณี ศรีแก้วณวรรณ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจิราธิพัฒน์ อ่อนสง
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางจิราภรณ์ กิจจาพิทูร
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายประภาส สิงห์คู่
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุกัญญา สุกคุ้ม
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุกัญญา ปานทองมาก
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัจจิมา อาสนะ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรชาวี อ่างทอง
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวประภาพร วิจารณ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายวรัญญู จันทนพันธ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางธัญญลักษณ์ สายทองแท้
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายภาคภูมิ จำปา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางธัญญลักษณ์ สายทองแท้
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายเศกศันต์ รักสม
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางชวัลกร สิริพงศ์ชาตรี
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3