เจ้าหน้าที่เเละบุคลากรทางการศึกษา

นางนิตยา นาวาแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ/สารบรรณ (มัธยม)

นางรินทร์ศิริญา ใหมทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานวิชาการ (มัธยม)

นางสาวเบญจวรรณ ท่าจีน
เจ้าหน้าที่ธุรการ/สารบรรณ (อนุบาล-ประถม)

นางสาววลัยลักษณ์ ไชยศร
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน (มัธยม)

นางอุทัยรัตน์ แก้วประเสริฐศรี
เจ้าหน้าที่พัสดุ (มัธยม)

นางนลินธร พนากิตติ
เจ้าหน้าที่พัสดุ (อนุบาล-ประถม)

นางจริยา หยงสตาร์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (มัธยม)

นางสาวปิ่นนภา ผลศิริ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อนุบาล-ประถม)

นางสาวศรีสุดา หนูสุข
เจ้าหน้าที่พยาบาล

ว่าที่ร้อยตรีสวภพ แก้วประเสริฐศรี
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป/เทคโนโลยี

นางสาววนิดา สังข์แก้ว
แม่บ้าน (มัธยม)

นางกัณหา นวลสง
แม่บ้าน (มัธยม)

นางนิตยา เกตุแก้ว
แม่บ้าน (มัธยม)

นางสาวพรรณิดา คำพิลา
แม่บ้าน (มัธยม)

นางนงนาฎ เอ็งเส็ง
แม่บ้าน (มัธยม)

นางสาวเสาวนีย์ สงกลับ
แม่บ้าน (มัธยม)

นางอัจฉรา ไชยภักดี
แม่บ้าน (มัธยม)

นางสาวอัญชลี คงแก้ว
แม่บ้าน (มัธยม)

นางวรรณดี ภักดีจิต
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางสาวจารุวรรณ นะขู
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางชลดา มณีทอง
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางพัชรี สายทองคำ
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางใจ เสนผาบ
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางศิริพร ไกรเทพ
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นางสาวนารีรัตน์ ช่วยยก
แม่บ้าน (อนุบาล-ประถม)

นายสมมาตร ยุ่งยั้ง
พนักงานขับรถ

นายสุทิน ไกรเทพ
นักการ/ภารโรง/พนักงานขับรถ

นายทองเลื่อน เสนผาบ
นักการ/ภารโรง (อนุบาล-ประถม)

นายธวัชชัย วัดโคก
ยามรักษาการณ์ (อนุบาล-ประถม)

นายถาวร ชิตจันทร์
ยามกลางวัน (มัธยม)

นายวิระ จันทร์ศร
ยามกลางคืน (มัธยม)