ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัชชัย ชัยริน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ-ดนตรี-นาฎศิลป์

นางพรนัทชา แก่นเมือง
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4

นายชัชชัย ชัยริน
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะฯระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6

นายอรณพ จันทภาโส
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา

นายฉัตรชัย พวงอุบล
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะฯระดับมัธยมศึกษา

นางสาวรชาวี อ่างทอง
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะฯระดับมัธยมศึกษา