กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชัชชัย ชัยริน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะระดับประถมศึกษา

นางสาวรวินทร์นิภา ขุนหนู
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะระดับประถมศึกษา

นางพรนัทชา แก่นเมือง
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะระดับประถมศึกษา

นายอรณพ จันทภาโส
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะระดับมัธยมศึกษา

นางสาวลลิตา เซ่งหยี
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะระดับมัธยมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีวรรณชัย สงเดช
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะระดับมัธยมศึกษา