กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอุมาพร คงเอียด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับประถมศึกษา

นางสาวอัจจิมา ภูมิสาร
ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสงบ ตั้งคำ
ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางกุสุมาลย์ จงภักดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนริศรา ชุณหพิมล
ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศุการดา ชัยเพชร
ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรวินทร์นิภา ขุนหนู
ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางชมพู ศรีเปารยะ
ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯระดับประถมศึกษา

นางสาวจิดาภา ภีสระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา

นายเจียรนัย สิงห์คู่
ครูปรจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา

นางชวัลกร สิริพงศ์ชาตรี
ครูปรจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา

นางสุกัญญา ปานทองมาก
ครูปรจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับมัธยมศึกษา