เตรียมอนุบาล

นางทิพย์สุดา สันติโชติรัตน์
ครูระดับเตรียมอนุบาล

นางสาวสิธิมา ฉิ้วคัก
ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล