ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริยา แซ่บู๊
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา

นางสาวมูรนีย์ แวสอเฮาะห์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางหทัยพรรณ์ อัตโถปกร
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

นางสาวนิตยนันท์ มีดำ
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิริยา แซ่บู๊
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอรพันธ์ วิมลเศรษฐ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายนภัสสธรณ์ วสันตฐิติชัย
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุวพิศ สังข์แดหวา
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาปีที่ 6

Mr.Jonathan Mobal
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับอนุบาลและประถมศึกษา

Mr. Gary Mahanes
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับอนุบาล (ILP)และประถมศึกษา

Mr. Jose Pentero
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาปีที่ 3-5

Miss Jocelyn Ariston Bunyi
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6

Mrs.Siriqhun Mahanes
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับอนุบาล (ILP)

นางสาวกิตติยา รักนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุจินดา หอยสังข์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

นางสาวจารุวรรณ ไทรงาม
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

นางสาวประภาพร วิจารณ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

Miss Jocelyn Ariston Bunyi
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

Mr.Christopher Bonner
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

Miss Narchelle Ann Sugatan Tadique
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

นางสาวขจร สวัสดี
ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา