ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน

นายกิตติภัทร์ ชลวิศิษฏ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเนตรนิภา ชลวิศิษฏ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นายประทิน พงอิศวรานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวิทย์

นางสาวสำอางค์ วงษ์วัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล-ประถม

นายประภาส สิงห์คู่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางปิยะภรณ์ ปานเเก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (มัธยม)